Ta strona korzysta z plików cookie.
Regulamin i RODO

Regulamin i RODO

Regulamin sklepu internetowego JH-Isoliertechnik

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Złożenie zamówienia w sklepie
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Zamawiający może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Zamawiający – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy JH-Isoliertechnik Hubert Jankowski prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.jhisoliertechnik.pl
Sprzedawca – JH-Isoliertechnik Hubert Jankowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą JH-Isoliertechnik Hubert Jankowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9671429060, nr REGON 384125971, ul. Marszałkowska, 00-545 Warszawa

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: JH-Isoliertechnik, ul. Marszałkowska, 00-545 Warszawa
 2. Adres e-mail: jhisoliertechnik@gmail.com
 3. Telefon: 664 155 944

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 Złożenie zamówienia W SKLEPIE

 • Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą wycenę zamówienia składają się: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 • Wybrany do zamówienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 • Następnie Zamawiający wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru a także podaje dane niezbędne do zrealizowania wyceny złożonego zamówienia.
 • Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Zamawiającego.
 • Sprzedawca przekaże Zamawiającemu wycenę zamówienia na podany przez Zamawiającego adres email.

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Zamawiającego przez Sprzedawcę, podanych przez Zamawiającego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Zamawiającego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Brak informacji dotyczących danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Zamawiającego  będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy zaprzestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Zamawiającego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep internetowy;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Zamawiającego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   oraz prawo:
  6.  Do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Zamawiającego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Zamawiający uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Zamawiający może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 ZASTRZEŻENIA

 • Każde kolejne składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 • Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.