Ta strona korzysta z plików cookie.
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Zamawiającego przez Sprzedawcę, podanych przez Zamawiającego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Zamawiającego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Brak informacji dotyczących danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Zamawiającego  będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy zaprzestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Zamawiającego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep internetowy;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Zamawiającego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   oraz prawo:
  6.  Do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Zamawiającego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Zamawiający uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Zamawiający może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.